Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

GAD/PDG Grant

 

Datganiad GAD Ysgol Casblaidd

 

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) i ysgolion sydd â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys ar hyn o bryd eu bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi bod yn derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis ( LAC).

Disgwylir i ysgolion wneud y defnydd gorau o’r cyllid hwn i roi strategaethau cynaliadwy ar waith a fydd yn sicrhau newidiadau’n gyflym i ddysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy’n blant sy’n derbyn gofal.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham canlynol:

1. nodi'r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a'i anghenion

2. cynllunio ymyraethau sy'n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

 

Yn 2022-2023 darparwyd dyraniad GAD o £1,150 i Ysgol Casblaidd

 

Yn Ysgol Casblaidd mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi'i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Benfro i hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy'n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i fynd i’r afael â’r flaenoriaeth ganlynol: -

  • Codi Safonau Rhifedd trwy gyflwyno rhaglen o meddalwedd arbennigol, rhifedd awyr agored ynghyd a strategaethau rhifedd gweledol a chinesthetid ar gyfer disgyblion targedig.

 

 

Ysgol Casblaidd. Wolfscastle School PDG Statement

 

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC).

Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC.

As a school we have agreed the following three steps:

1. to identify the target group of pupils, its characteristics and needs

2. to plan interventions which make the most effective use of resources

3. to monitor and evaluate the impact of resources

 

In 2022-2023 Ysgol Casblaidd was provided with a PDG allocation of £1,150

 

At Ysgol Casblaidd School we have a comprehensive plan, agreed and monitored by Pembrokeshire Local Authority to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding.

We have used the funding available to address the following priority: -

  • Raise Standards in Numeracy by delivering a timetabled programme of specialist software, outdoor numeracy together with visual and kinaesthetic numeracy strategies for targeted pupils.