Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Datganiad Cwricwlwm

Ein gweledigaeth

Bydd ein dysgwyr yn iach ac yn hyderus, yn ddysgwyr gydol oes chwilfrydig a dyfeisgar sy'n cymryd rhan mewn materion byd-eang ac yn cyfrannu atynt, ac yn ymarfer gwerthoedd craidd yr ysgol: parch, empathi, cyfrifoldeb a chydweithrediad.

 

Bydd ein dysgwyr yn meithrin hyder yn eu hunaniaethau wrth iddynt archwilio, arddangos, gwneud penderfyniadau a rhoi gwerth ar sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu cynorthwyo i fod yn ddinasyddion creadigol, moesegol, galluog a gwybodus yn eu cymunedau.

 

Ein gwerthoedd

Parch ac Ymddiriedaeth

Llesiant a Gofal

Hapusrwydd a Mwynhad

Cadernid a Hyder

Cymru a Chymreictod

Cymuned a Chynefin

Cymryd risgiau ac Arloesi

Cymorth a Chydweithio

 

Ein cwricwlwm cynhwysol

Bydd ein cwricwlwm yn codi dyheadau pob dysgwr. Yn ein hysgol rydym wedi ystyried y modd y bydd pob dysgwr yn cael ei gefnogi i wireddu’r pedwar diben ac i wneud cynnydd. Rydym wedi ystyried ein darpariaeth ADY a'r modd y byddwn yn bodloni anghenion grwpiau gwahanol o ddysgwyr.

 

Y pedwar diben

Y pedwar diben yw'r man cychwyn a'r dyhead ar gyfer cynllun cwricwlwm ein hysgol. Nod ein hysgol yw cefnogi ein dysgwyr i ddod yn:

 

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus a chreadigol, sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 • dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a'r byd
 • unigolion iach a hyderus, sy'n barod i fyw bywydau llawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

 

Y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig

Bydd ein cwricwlwm yn darparu cyfleoedd a phrofiadau i ddatblygu’r cysyniadau allweddol, yr wybodaeth a'r sgiliau fel y’u disgrifir yn y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ac yn unol â Chod y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig.

 

Meysydd Dysgu a Phrofiad

Bydd ein cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu trwy’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Y Celfyddydau Mynegiannol
 • Iechyd a Lles
 • Y Dyniaethau
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Dysgu, Cynnydd ac Asesu

Bydd ein cwricwlwm yn cefnogi dysgu trwy gynllunio cyfleoedd dysgu sy’n tynnu ar yr egwyddorion addysgegol.

Mae ein cwricwlwm, a ategir gan addysgu a dysgu effeithiol, yn galluogi dysgwyr i wneud cynnydd ystyrlon. Dros amser bydd ein dysgwyr yn datblygu ac yn gwella eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae ein cwricwlwm yn canolbwyntio ar ddeall yr hyn y mae’n ei olygu i wneud cynnydd mewn Maes neu ddisgyblaeth benodol, a'r modd y dylai dysgwyr ddyfnhau ac ehangu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, eu sgiliau a’u galluoedd, a’u priodoleddau a’u tueddiadau, ac mae’n cael ei lywio gan y Cod Cynnydd. Mae hyn yn ei dro yn cefnogi'r modd yr ydym yn mynd ati i asesu, a’i ddiben yw llywio gwaith cynllunio ar gyfer dysgu yn y dyfodol.

Bydd asesu yn cael ei wreiddio fel rhan gynhenid ​​o ddysgu ac addysgu. Bydd pob dysgwr yn cael ei asesu ar fynediad i'r ysgol.

 

Cymraeg a Saesneg

Fel ysgol cyfrwng Cymraeg bydd dysgu yn digwydd yn y Gymraeg o’r blynyddoedd cynnar ymlaen. Yn CA2 bydd hyd at 80% o ddysgu yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Bydd ein cwricwlwm yn datblygu'r sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol, sef llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. Bydd ein cwricwlwm yn galluogi dysgwyr i ddatblygu cymhwysedd a gallu yn y sgiliau hyn a’u hymestyn a’u cymhwyso ar draws pob Maes. Bydd dysgwyr yn cael cyfleoedd ar draws y cwricwlwm i wneud y canlynol:

 • datblygu sgiliau gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu
 • gallu defnyddio rhifau a datrys problemau mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn
 • bod yn hyderus yn eu defnydd o ystod o dechnolegau i'w helpu i weithredu a chyfathrebu'n effeithiol a gwneud synnwyr o'r byd

 

 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn/Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau

Bydd ein hysgol yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth mewn perthynas â Rhan 1 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, ymhlith y rheiny sy'n darparu'r addysgu a'r dysgu.

 

Addysg Gyrfaeodd a Phrofiadau sy’n gysylltedig â byd gwaith

Our curriculum will incorporate careers and work related experiences for all of our learners.

 

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Mae cwricwlwm ein hysgol yn coleddu'r arweiniad a geir yn y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Bydd gan ein darpariaeth Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb rôl gadarnhaol a grymusol yn addysg ein dysgwyr, a bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth eu cefnogi i wireddu'r pedwar diben trwy ddull ysgol gyfan. Helpu dysgwyr i feithrin a chynnal ystod o berthnasoedd, i gyd yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd, yw sylfaen Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Mae'r perthnasoedd hyn yn hanfodol i ddatblygiad llesiant emosiynol, cadernid ac empathi.

 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn ofyniad statudol yn Cwricwlwm i Gymru, ac mae’n orfodol i bob dysgwr rhwng 3 ac 16 oed.

Nid oes hawl gan riant i wneud cais i dynnu plentyn yn ôl o Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn Cwricwlwm i Gymru.

Gan fod Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn bwnc a bennir yn lleol, mae'r maes llafur y cytunwyd arno yn nodi'r hyn y dylid ei addysgu ym maes Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn yr awdurdod lleol, a bydd ein cwricwlwm yn adlewyrchu'r canllawiau hyn.

 

Adolygu a mireinio

Bydd cwricwlwm ein hysgol yn cael ei adolygu’n barhaus er mwyn ymateb i allbynnau ymholi proffesiynol, anghenion newidiol y dysgwyr, a chyd-destunau ac anghenion cymdeithasol. Bydd yr adolygiadau'n ystyried barn rhanddeiliaid ac yn cael eu cymeradwyo gan y Corff Llywodraethu. Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o’n cwricwlwm ac yn adolygu’r crynodeb os gwneir newidiadau i’r cwricwlwm yn ystod y broses adolygu.