Scroll to content
Ysgol Casblaidd Wolfcastle C.P. School home page
Holt Farm Infant School Holt Farm Infant School

Dyro Dy Law I Mi Ac Fe Awn I Ben Y MynyddGive me your hand and we will go to the top of the mountain

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

ANGHENION YCHWANEGOL


Mae’r staff yn adolygu cynnydd plant yn rheolaidd, a phan fo’n briodol, ceisir cymorth gan asiantaethau allanol.
Mae’r ysgol yn cadw at argymhellion Diwygio ADY 2021.
Rhaid i bob plentyn fod â Phroffil Un Dudalen i'w gadw mewn ffeil unigol ym mhob dosbarth. Bydd y proffiliau yn rhoi gwybodaeth bwysig y dylai holl staff y dosbarth fod yn ymwybodol ohoni, gan gynnwys: -
• Hoff arddull dysgu,
• Sut mae angen/mae'n well gan y disgybl gael ei gefnogi.
• Anghenion gwahaniaethu
• Ymyrraeth yn yr ysgol
• Adnoddau

 

ADDITIONAL NEEDS

 

The staff review children’s progress on a regular basis, and when appropriate, assistance is sought from outside agencies.

The school abides by the recommendations of the ALN Reform 2021.

Every child must have a One Page Profile (OPP) to be kept in an individual file in each classroom. The OPP will give important information that all classroom staff should be made aware of including: -

  • Preferred learning style,
  • How the pupil needs/prefers to be supported.
  • Differentiation needs
  • School based intervention
  • Resources

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?